Nhom các chủ đề về CNTT

Cung cấp các kiến thức cơ bản về máy tính, TH văn phòng

 Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức sau:

  • Kiến thức tổng quát về quá trình phân tích và thiết kế HTTT theo cách tiếp cận hướng đối tượng trong quá trình sản xuất phần mềm.
  • Kiến thức về ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất (UML).
  • Kiến thức vể phân tích, thiết kế hệ thống theo mô hình use case, từ  đặc tả use case, đến lược đồ  tuần tự và lược đồ lớp thiết kế.

Môn học sẽ được dẫn dắt từ bước xác định yêu cầu của khách hàng, phân tích hệ thống đến thiết kế hoàn chỉnh một hệ thống thông tin mới. 

Cung cấp thông tin, kiến thức chung về Thương mại điện tử